język migowy

LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołuję LXXIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 roku (środa)  o godz. 1730 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

4.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5.      Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1.   zmiany uchwały Nr LXXII.823.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2024-2034 (RM0006.892.2024);

5.2.   zmian w uchwale budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. (RM0006.893.2024);

5.3.   zmiany uchwały Nr LVIII.518.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (RM0006.878.2024);

5.4.   przyjęcia stanowiska dotyczącego potrzeby ograniczenia wycinek na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów w lesie Młochowskim znajdującym się na terenie gminy Brwinów (RM0006.879.2024);

5.5.   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2024 (RM0006.880.2024);

5.6.   wprowadzenia na terenie gminy Brwinów programu "Brwinowski bon żłobkowy" (RM0006.887.2024);

5.7.   zmiany uchwały Nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie (RM0006.888.2024);

5.8.   przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie na okres od 01.01.2024 roku do 30.04.2024 roku (RM0006.881.2024);

5.9.   przejęcia zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach (RM0006.882.2024);

5.10.   zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia gminie miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności 
w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj" w latach: 2024, 2025 i 2026 (RM0006.883.2024);

5.11.   wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, polegającego na wspólnym aplikowaniu o dofinansowanie projektu, 
a także jego późniejszej realizacji, w ramach konkursu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza (RM0006.885.2024);

5.12.   rozpoznania skargi na brak odpowiedzi Burmistrza Gminy Brwinów (RM0006.884.2024);

5.13.   rozpoznania skargi na Burmistrza Gminy Brwinów (RM0006.889.2024);

5.14.   przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brwinów (RM0006.890.2024);

5.15.   ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych mających siedziby na terenie Gminy Brwinów (RM0006.891.2024);

5.16.   zmiany uchwały nr XX.215.2020 z dnia 26 marca 2020 r. (RM0006.894.2024).

6.      Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej.

7.      Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej.

8.      Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej.

9.      Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej.

10.  Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej.

11.  Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej.

12.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.

13.  Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.892.2024 - zał1

Rozmiar: 709.86 kb
pdf

RM0006.893.2024 - zał1

Rozmiar: 223.20 kb
pdf

RM0006.893.2024 - zał2

Rozmiar: 195.18 kb
pdf

RM0006.893.2024 - zał3

Rozmiar: 635.00 kb
pdf

RM0006.893.2024 - zał5

Rozmiar: 74.03 kb
pdf

RM0006.892.2024 - zał2

Rozmiar: 679.26 kb
pdf

RM0006.893.2024 - zał4

Rozmiar: 110.75 kb
pdf

RM0006.892.2024

Rozmiar: 266.12 kb
pdf

RM0006.893.2024 - zał6

Rozmiar: 134.44 kb
pdf

RM0006.893.2024 - zał7

Rozmiar: 71.90 kb
pdf

RM0006.893.2024 - zał8

Rozmiar: 57.17 kb
pdf

RM0006.893.2024

Rozmiar: 392.29 kb
pdf

RM0006.878.2024

Rozmiar: 145.76 kb
pdf

RM0006.894.2024-

Rozmiar: 78.71 kb
pdf

RM0006.879.2024

Rozmiar: 103.58 kb
pdf

RM0006.880.2024

Rozmiar: 361.30 kb
pdf

RM0006.882.2024

Rozmiar: 96.04 kb
pdf

RM0006.883.2024

Rozmiar: 143.00 kb
pdf

RM0006.881.2024

Rozmiar: 67.12 kb
pdf

RM0006.884.2024

Rozmiar: 113.42 kb
pdf

RM0006.885.2024

Rozmiar: 102.22 kb
pdf

RM0006.886.2024

Rozmiar: 93.48 kb
pdf

RM0006.887.2024

Rozmiar: 352.61 kb
pdf

RM0006.889.2024

Rozmiar: 92.61 kb
pdf

RM0006.888.2024

Rozmiar: 95.03 kb
pdf

RM0006.890.2024

Rozmiar: 107.24 kb
pdf

RM0006.891.2024

Rozmiar: 120.98 kb

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy