język migowy

LXXII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołuję LXXII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku (środa) o godz. 17:00, w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przekazanie Światła Betlejemskiego przez harcerzy.
 4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów
  na lata 2024-2034:
  • przedstawienie projektu uchwały (RM0006.858.2023);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2024-2034;
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2024:
  • przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem (RM0006.859.2023);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2024;
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji;
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok.
 8. Rozpatrzenia uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w miejscowości Czubin gm. Brwinów (działka nr ew. 15/4) (RM0006.860.2023).
 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji. 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.860.2023

Rozmiar: 150.93 kb
pdf

RM0006.859.2023

Rozmiar: 4.47 mb
pdf

RM0006.858.2023

Rozmiar: 3.45 mb

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy