język migowy

LXXI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołuję LXXI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • ustanowienia roku 2024 Rokiem Pułkownika Franciszka Niepokólczyckiego (RM0006.845.2023);
  • zmiany uchwały nr LVIII.681.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2023-2034 (RM0006.849.2023);
  • zmian w uchwale budżetowej nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   20 grudnia 2022 roku (RM0006.850.2023);
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (RM0006.846.2023);
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok (RM0006.847.2023);
  • przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” (RM0006.831.2023);
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (Harfowa) (RM0006.840.2023);
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (Pięciolinii) (RM0006.841.2023);
  • wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów udziału w nieruchomości położonej przy ul. Dworskiej 3 w Brwinowie (działka nr ew. 14 obręb 5) (RM0006.842.2023);
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej ustanowienia dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Brwinów (RM0006.843.2023);
  • przyjęcia statutów Sołectw z terenu gminy Brwinów (RM0006.844.2023);
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (RM0006.848.2023);
  • przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na lata 2024 – 2026 (RM0006.851.2023);
  • uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026 dla gminy Brwinów (RM0006.852.2023);
  • przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.” (RM0006.853.2023);

 

 

 

 

 

 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych mających siedziby na terenie gminy Brwinów (RM0006.854.2023);
 1. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

 

pdf

RM0006.831.2023

Rozmiar: 217.73 kb
pdf

RM0006.840.2023

Rozmiar: 334.81 kb
pdf

RM0006.841.2023

Rozmiar: 404.27 kb
pdf

RM0006.842.2023

Rozmiar: 302.27 kb
pdf

RM0006.843.2023

Rozmiar: 114.46 kb
pdf

RM0006.844.2023

Rozmiar: 850.75 kb
pdf

RM0006.845.20223

Rozmiar: 141.57 kb
pdf

RM0006.846.2023

Rozmiar: 257.03 kb
pdf

RM0006.847.2023

Rozmiar: 122.97 kb
pdf

RM0006.848.2023

Rozmiar: 126.01 kb
pdf

RM0006.849.2023- zał 2

Rozmiar: 809.54 kb
pdf

RM0006.849.2023- zał 1

Rozmiar: 661.89 kb
pdf

RM0006.850.2023- zał 1

Rozmiar: 161.32 kb
pdf

RM0006.849.2023

Rozmiar: 225.50 kb
pdf

RM0006.850.2023- zał 2

Rozmiar: 133.92 kb
pdf

RM0006.850.2023- zał 3

Rozmiar: 763.15 kb
pdf

RM0006.850.2023- zał 4

Rozmiar: 135.68 kb
pdf

RM0006.850.2023- zał 5

Rozmiar: 83.55 kb
pdf

RM0006.850.2023- zał 6

Rozmiar: 85.16 kb
pdf

RM0006.850.2023

Rozmiar: 267.50 kb
pdf

RM0006.851.2023- zał

Rozmiar: 1.29 mb
pdf

RM0006.851.2023

Rozmiar: 120.59 kb
pdf

RM0006.853.2023

Rozmiar: 101.07 kb
pdf

RM0006.852.2023- zał

Rozmiar: 1.26 mb
pdf

RM0006.854.2023

Rozmiar: 88.43 kb
pdf

RM0006.853.2023- zał

Rozmiar: 623.98 kb
pdf

RM0006.852.2023

Rozmiar: 75.55 kb

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy