język migowy

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Zapraszam na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 28 września 2023 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1 zmiany uchwały nr LVIII.681.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2023-2034 (RM0006.814.2023);
5.2 zmian w uchwale budżetowej nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. (RM0006.815.2023);
5.3 określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM0006.812.2023);
5.4 przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów (RM0006.813.2023);`
5.5 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Brwinowie na II półrocze 2023 roku (RM0006.817.2023);
5.6 udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na ternie gminy Brwinów – skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowania z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” (RM0006.818.2023).

6. Wybór ławników na kadencję 2024-2027.

6.1 Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
6.2 Wybór komisji skrutacyjnej.
6.3 Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
6.4 Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027 (RM0006.816.2023).

7. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej.
8. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej.
9. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej.
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy