język migowy

LXVII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Zapraszam na LXVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 5 września 2023 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1 zmiany uchwały nr LVIII.681.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia
2022 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
2023-2034 (RM0006.807.2023);
5.2 zmian w uchwale budżetowej nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 20 grudnia 2022 r. (RM0006.808.2023);
5.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (RM0006.806.2023);
5.4 powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 (RM0006.792.2023);
5.5 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (RM0006.793.2024);
5.6 przejęcia w sezonie zimowym 2023/2024 zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów wraz z jednorazowym pozimowym uprzątnięciem zanieczyszczeń powstałych w wyniku stosowania środków zabezpieczających drogi przed oblodzeniem (RM0006.800.2023);
5.7 przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” (RM0006.801.2023);
5.8 udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w formie dotacji celowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 27+570 do km 27+730 w Brwinowie”) (RM0006.805.2023);
5.9 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (RM0006.809.2023).

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy