Marszałek Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych i mieszkańców gmin o wypełnianie ankiet dotyczących ochrony środowiska i ekologii. Na ich podstawie zostaną opracowane strategiczne dokumenty województwa dotyczące m.in. gospodarki odpadami.


Informacje z ankiet posłużą do przygotowania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”.
 
Termin przesyłania ankiet na adres wpgo(at)mazovia.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej mija 20 stycznia 2012 roku.
W adresie poczty elektornicznej znak (at) należy zamienić na znaczek @


Pliki do pobrania: