W dniu 27 stycznia 2012 roku w Urzędzie Gminy Brwinów został wyłożony do wglądu „Projekt uproszczony planu urządzenia lasów” znajdujących się w gminie Brwinów i stanowiących własność osób fizycznych.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać w godzinach pracy Urzędu w Referacie Ochrony Środowiska (pokój nr 11 w budynku przy ul. Kościuszki 4a,) zastrzeżenia i wnioski do planu. Decyzję w sprawie ich uznania lub nieuznania wydaje starosta. Dane zawarte w uproszczonym planie będą stanowiły, zgodnie z Ustawą o lasach, podstawę do naliczenia podatku leśnego.
Projekt wyłożony będzie do 28 marca 2012 roku.