Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków EFS na dofinansowanie projektów w ramach POKL 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1” Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.