Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej, Suwalskiej i Żwirowej oraz w Biskupicach, Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.


Brwinów, ul. Bratnia: 33 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługi

Na sprzedaż jest wystawione 27 działek o funkcji mieszkaniowo-usługowej oraz 6 działek przeznaczonych pod usługi publiczne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne. Wszystkie działki, z wyjątkiem wielokątnej działki o nr. 126, mają kształt  prostokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej przewidziany jest poprzez drogi wewnętrzne: ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Obecnie drogi te nie są jeszcze urządzone, a teren działek rozpościerający się od strony ulicy Bratniej w kierunku torów PKP jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 13 listopada 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki. Przetarg odbędzie się 19 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP
Brwinów, ul. Suwalska: działka o powierzchni 1 466 m² leży na terenie nieposiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest na obszarze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 13 listopada 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 249 220 zł . Przetarg odbędzie się 19 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIPBiskupice: grunt o powierzchni 5 100 m² przylega od południowej swej granicy do drogi wojewódzkiej nr 720 na głębokości ok. 105 m. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Działka leży na terenie nie posiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak więc określenie warunków zabudowy i zagospodarowania nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 13 listopada 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 142 800 zł . Przetarg odbędzie się 19 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIPParzniew: działka o powierzchni 0,9697 ha, przeznaczona pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Jest to nieruchomość narożna, położona przy dwóch asfaltowych drogach publicznych, bezpośrednio sąsiadująca z osiedlem wielorodzinnym znajdującym się od strony północnej. Dla tego terenu obowiązują ustalenia ogólne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 11 grudnia 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 3 600 000 zł. Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIPBrwinów, ul. Żwirowa: działka o pow. 3981 m²  przy ulicy Żwirowej 7 położona jest w atrakcyjnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku, który posiada ciekawą formę architektoniczną. Urząd Gminy Brwinów dysponuje inwentaryzacją budynku, która zawiera opis techniczny, widok elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, a także opis i ocenę stanu istniejącego. Dokumentacja pozwala na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie wola inwestora.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 11 grudnia 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 900 000 zł. Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIPKanie, ul. Szkolna: działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 2 października 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 1 040 000 zł. Przetarg odbędzie się 8 października 2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIPKanie, ul. Piłsudskiego: działka o pow. 0,3000 ha, położona jest na obszarze  strefy mieszkaniowej zainwestowanej, w zasięgu stanowiska archeologicznego, w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren obejmujący działkę nie posiada obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan taki jest w trakcie opracowania. posiada kształt wieloboku zbliżonego do litery „L”, ma dostęp do drogi publicznej ul. Piłsudskiego. Na działce znajduje się budynek mieszkalny drewniany o pow. zabudowy ok. 55 m2, obora murowana bez dachu i stodoła drewniana. Wszystkie budynki w złym stanie technicznym. Działka częściowo zadrzewiona. Wokół działki jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 11 grudnia 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 630 000 zł. Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP


Informacji o nieruchomościach udziela:
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.