język migowy

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Opublikowano:

Nadszedł czas na przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w 15 sołectwach gminy Brwinów. Mieszkańcy Kań będą głosować jako pierwsi – już 20 maja 2024 r. Kalendarz zebrań wiejskich rozpisany jest do 11 czerwca. 


Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy, które nie posiadają osobowości prawnej, lecz działają na podstawie statutu. Organami sołectwa są m.in. sołtys i rada sołecka, wybierani na 5-letnią kadencję. Burmistrz Gminy Brwinów w swoim pierwszym zarządzeniu po złożeniu ślubowania na nową kadencję zwołał zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy 15 sołectw wybiorą swoich przedstawicieli. 

Porządek obrad każdego z zebrań zawiera m.in. sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres minionej kadencji, a następnie powołanie trzyosobowej komisji skrutacyjnej i zgłaszanie kandydatów na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej (w skład rady wchodzi 3, 5 lub 7 osób – w tym sołtys jako przewodniczący). Wyboru dokonywać będą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania (wpisani do rejestru wyborców). Każdy ze zgłoszonych kandydatów na sołtysa lub członka rady sołeckiej musi potwierdzić swoją zgodę na kandydowanie, a następnie komisja skrutacyjna sporządzi karty do głosowania. W wyborach na sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. W wyborach do rady sołeckiej głosować można na liczbę kandydatów nie większą niż maksymalna określona wcześniej liczba członków rady sołeckiej. Komisja skrutacyjna przeliczy oddane głosy, ogłosi wyniki i sporządzi protokół. 

 

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy