Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 27 marca 2023 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Bieżąca działalność spółki wodnej i zapoznanie się w planem na rok 2023.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak