Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Omówienie budowy:
a) biblioteki w Brwinowie (o ile warunki pozwolą wizyta na jej budowie),
b) szkoły w Parzniewie
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie poszczególnych komisji
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska