Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 1630 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
5.1. zmiany uchwały nr LVIII.681.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia
2022 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
2023-2034 (RM0006.768.2023);
5.2. zmian w uchwale budżetowej nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
20 grudnia 2022 r. (RM0006.769.2023);
5.3. udzielenia pomocy finansowej przez gminę Brwinów powiatowi grodziskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą
nr 1501W na rondo” (RM0006.760.2023);
5.4. zmieniająca uchwałę nr XXVIII.301.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia powiatowi pruszkowskiemu w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej (RM0006.766.2023);
5.5. zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (RM0006.765.2023);
5.6. przejęcia zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1502W ul. Graniczną
w Żółwinie (RM0006.761.2023);
5.7. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM0006.762.2023);
5.8. zakończenia realizacji i finansowania programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2019-2023 (RM0006.763.2023);
5.9. zmieniająca uchwałę nr LVIII.518.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (RM0006.764.2023);
5.10. zmieniająca uchwałę nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały
nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej
w Brwinowie (RM0006.767.2023).


6. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.


P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.769.2023 - zał6

Rozmiar: 135.79 kb
pdf

RM0006.769.2023 - zał5

Rozmiar: 75.73 kb
pdf

RM0006.769.2023 - zał4

Rozmiar: 105.41 kb
pdf

RM0006.769.2023 - zał7

Rozmiar: 93.74 kb
pdf

RM0006.760.2023

Rozmiar: 99.30 kb
pdf

RM0006.769.2023

Rozmiar: 425.23 kb
pdf

RM0006.761.2023

Rozmiar: 85.17 kb
pdf

RM0006.762.2023

Rozmiar: 127.91 kb
pdf

RM0006.763.2023

Rozmiar: 92.11 kb
pdf

RM0006.764.2023

Rozmiar: 123.58 kb
pdf

RM0006.765.2023

Rozmiar: 301.54 kb
pdf

RM0006.766.2023

Rozmiar: 126.14 kb
pdf

RM0006.767.2023

Rozmiar: 130.72 kb
pdf

RM0006.768.2023 - zał1

Rozmiar: 671.98 kb
pdf

RM0006.768.2023 - zał2

Rozmiar: 591.67 kb
pdf

RM0006.768.2023

Rozmiar: 177.87 kb
pdf

RM0006.769.2023 - zał1

Rozmiar: 83.33 kb
pdf

RM0006.769.2023 - zał2

Rozmiar: 223.19 kb
pdf

RM0006.769.2023 - zał3

Rozmiar: 653.16 kb