Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 2 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  w Warszawie dotycząca Krajowego Planu Strategicznego w obszarze Rolnictwo.
 4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr LVIII.681.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
   2023-2034 (RM0006.753.2023);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   20 grudnia 2022 r. (RM0006.754.2023);
  • wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 99/1 obręb Falęcin gmina Brwinów (RM0006.742.2023);
  • zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw gminy Brwinów (RM0006.744.2023);
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (RM0006.745.2023);
  • wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Brwinów porozumienia z gminą miastem Milanówek w sprawie wzajemnego powierzenia - w wybranym zakresie - realizacji zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (RM0006.746.2023);
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2023 (RM.0006.747.2023);
  • rozpoznania skargi na czynności Burmistrza Gminy Brwinów (RM0006.748.2023);
  • petycji o uznanie za pomnik przyrody grupy drzew, stanowiących stary las dębowy
   w Lesie Komorowskim – Kaniach (RM0006.749.2023);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RM0006.743.2023);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” (RM0006.750.2023);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu „Mazowsze dla sportu 2023” (RM0006.751.2023);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu „Mazowsze dla klimatu 2023” (RM0006.752.2023);
  • przejęcia przez gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej
   nr 701- ul. Baśniowej w Domaniewku w km 3+562 (RM0006.755.2023);
  • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (RM0006.756.2023).
 7. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej.
 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.755.2023

Rozmiar: 92.16 kb
pdf

RM0006.754.2023

Rozmiar: 202.82 kb
pdf

RM0006.756.2023

Rozmiar: 58.45 kb
pdf

RM0006.743.2023

Rozmiar: 103.30 kb
pdf

RM0006.742.2023

Rozmiar: 291.03 kb
pdf

RM0006.744.2023

Rozmiar: 136.69 kb
pdf

RM0006.745.2023

Rozmiar: 106.14 kb
pdf

RM0006.746.2023- zał

Rozmiar: 350.22 kb
pdf

RM0006.746.2023

Rozmiar: 86.40 kb
pdf

RM0006.747.2023- zał

Rozmiar: 258.54 kb
pdf

RM0006.747.2023

Rozmiar: 105.15 kb
pdf

RM0006.748.2023

Rozmiar: 68.53 kb
pdf

RM0006.749.2023

Rozmiar: 67.79 kb
pdf

RM0006.750.2023

Rozmiar: 94.54 kb
pdf

RM0006.751.2023

Rozmiar: 82.64 kb
pdf

RM0006.752.2023

Rozmiar: 84.44 kb
pdf

RM0006.753.2023- zał 1

Rozmiar: 673.67 kb
pdf

RM0006.753.2023- zał 2

Rozmiar: 595.75 kb
pdf

RM0006.754.2023- zał 1

Rozmiar: 112.82 kb
pdf

RM0006.753.2023

Rozmiar: 208.64 kb
pdf

RM0006.754.2023- zał 2

Rozmiar: 99.37 kb
pdf

RM0006.754.2023- zał 3

Rozmiar: 591.56 kb
pdf

RM0006.754.2023- zał 4

Rozmiar: 120.57 kb
pdf

RM0006.754.2023- zał 5

Rozmiar: 79.17 kb