Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały nr LVIII.681.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2023-2034 (RM0006.724.2023);
  • zmian w uchwale budżetowej nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 roku (RM0006.725.2023);
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM0006.722.2023);
  • zmiany uchwały nr LVII.659.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (RM0006.723.2023);
  • podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków (RM0006.728.2023);
  • zmiany uchwały nr LXV/601/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej (RM0006.729.2023);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RM0006.730.2023);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania polegającego na remoncie dróg gminnych nr 311384W i 310108W na od skrzyżowania ul. Sochaczewskiej z ul. Lipową w Brwinowie do skrzyżowania w Grudowie (RM0006.731.2023);
  • zmiany uchwały nr L.589.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W (RM0006.732.2023);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie (RM0006733.2023);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od Sienkiewicza do ul. Błońskiej (RM0006.734.2023);
  • uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w odniesieniu
   do pomnika przyrody (RM0006.735.2023);
  • wyrażenia zgody na wykonanie przez gminę Brwinów prawa pierwokupu lokalu nr 3 oraz związanego z tym udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Brwinów ul. Przejazd 4a, gm. Brwinów (działka nr ew. 3/1 obr. 5) (RM0006.736.2023);
  • wyrażenia zgody na wykonanie przez gminę Brwinów prawa pierwokupu lokalu nr 6 oraz związanego z tym udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Brwinów Przejazd 4a, gm. Brwinów (działka nr ew. 3/1 obr. 5) (RM0006.737.2023);
  • przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie na 2023 rok (RM0006.726.2023);
  • przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie na 2023 rok (RM0006.727.2023);
  • trybu obradowania Rady Miejskiej w Brwinowie (RM0006.738.2023).
 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.738.2023

Rozmiar: 346.33 kb
pdf

RM0006.722.2023

Rozmiar: 66.94 kb
pdf

RM0006.723.2023

Rozmiar: 104.86 kb
pdf

RM0006.724.2023- zał 2

Rozmiar: 562.94 kb
pdf

RM0006.724.2023- zał 1

Rozmiar: 664.53 kb
pdf

RM0006.724.2023

Rozmiar: 138.02 kb
pdf

RM0006.725.2023- zał 1

Rozmiar: 76.05 kb
pdf

RM0006.725.2023- zał 2

Rozmiar: 115.36 kb
pdf

RM0006.725.2023- zał 3

Rozmiar: 563.67 kb
pdf

RM0006.725.2023- zał 4

Rozmiar: 98.58 kb
pdf

RM0006.725.2023

Rozmiar: 156.85 kb
pdf

RM0006.726.2022

Rozmiar: 105.11 kb
pdf

RM0006.727.2023

Rozmiar: 106.34 kb
pdf

RM0006.728.2023

Rozmiar: 112.57 kb
pdf

RM0006.729.2023

Rozmiar: 92.25 kb
pdf

RM0006.730.2023

Rozmiar: 131.43 kb
pdf

RM0006.731.2023

Rozmiar: 124.26 kb
pdf

RM0006.732.2023

Rozmiar: 154.91 kb
pdf

RM0006.733.2023

Rozmiar: 85.21 kb
pdf

RM0006.734.2023

Rozmiar: 88.38 kb
pdf

RM0006.735.2023- zał 1

Rozmiar: 69.49 kb
pdf

RM0006.735.2023- zał 2

Rozmiar: 166.19 kb
pdf

RM0006.735.2023

Rozmiar: 92.53 kb
pdf

RM0006.736.2023

Rozmiar: 193.78 kb
pdf

RM0006.737.2023

Rozmiar: 195.73 kb