Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 16 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosku nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brwinów.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska