Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 1700 w Pałacu przy ul. Pałacowej 1 w Brwinowie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Profesorowi Marianowi Pokropkowi (RM0006.720.2023).
4. Wystąpienie Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota.
5. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.720.2023

Rozmiar: 706.37 kb