Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 17:00, w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przekazanie Światła Betlejemskiego przez harcerzy.
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2023-2034:

6.1. przedstawienie projektu uchwały (RM0006.712.2022);
6.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2023-2034;
6.3. głosowanie nad projektem uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2023:

7.1. przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem (RM0006.713.2022);
7.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2023;
7.3. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji;
7.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
7.5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.

8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

8.1. przekazania skargi na działania Burmistrza gminy Brwinów (RM0006.711.2022)

9. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej.
10. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.
11. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.
12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.


P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki