Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 25 października 2022 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie realizacji budżetu za I półrocze w zakresie rozwoju terenów wiejskich i ochrony środowiska Gminy Brwinów.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak