Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Kanie w wersji wyłożonej do publicznego wglądu.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki    

Komunalnej  i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak