Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 22 września 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak