Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 18 lipca 2022 r. o godzinie 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacje na temat realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów. Składanie wniosków, udzielanie dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego. Edukacja ekologiczna.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak