Zapraszam na LI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji która odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 1700 w Pałacu przy ul. Pałacowej 1 w Brwinowie.

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Brwinów i głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Brwinów:
  • przedstawienie raportu o stanie gminy;
  • debata nad raportem o stanie gminy;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów wotum zaufania (RM0006. 606.2022).
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2021:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2021 rok;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Brwinów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2021 (RM0006.608.2022).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2021 r.:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
  • ocena wykonania budżetu;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów
   z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2020 rok (RM0006.607.2022).
 8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wniesionej na uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXXIII/332/2004 z dnia
   29 listopada 2004r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, wsi Żółwin wraz z odpowiedzią na skargę (RM0006.605.2022);
 9. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
 10. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej.
 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.607.2022

Rozmiar: 75.09 kb
pdf

RM0006.606.2022

Rozmiar: 65.41 kb
pdf

RM0006.605.2022 -anon

Rozmiar: 109.17 kb
pdf

RM0006.608.2022

Rozmiar: 81.19 kb