Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XLII.506.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2022-2034 (RM0006.594.2022);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   20 grudnia 2021 r. (RM0006.595.2022);
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (RM0006.587.2022);
  • wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 481/31 obręb Otrębusy gm. Brwinów (RM0006.596.2022);
  • zmieniająca uchwałę nr XLVI.558.2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na lata 2022 – 2023 (RM0006.597.2022);
  • przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 2027 (RM0006.598.2022).
 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Zbigniew Bartosik

pdf

RM0006.587.2022

Rozmiar: 318.45 kb
pdf

RM0006.594.2022- zał 1

Rozmiar: 696.97 kb
pdf

RM0006.594.2022- zał 2

Rozmiar: 601.00 kb
pdf

RM0006.594.2022

Rozmiar: 119.81 kb
pdf

RM0006.595.2022-zał 1

Rozmiar: 70.47 kb
pdf

RM0006.595.2022-zał 2

Rozmiar: 77.25 kb
pdf

RM0006.595.2022

Rozmiar: 204.54 kb
pdf

RM0006.595.2022-zał 3

Rozmiar: 801.84 kb
pdf

RM0006.595.2022-zał 4

Rozmiar: 121.73 kb
pdf

RM0006.595.2022-zał 5

Rozmiar: 75.65 kb
pdf

RM0006.595.2022-zał 6

Rozmiar: 114.05 kb
pdf

RM0006.596.2022

Rozmiar: 76.17 kb
pdf

RM0006.597.2022

Rozmiar: 348.36 kb
pdf

RM0006.598.2022

Rozmiar: 109.12 kb