Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 18:00 w Dworku „Zagroda” przy ul. Grodziskiej 57. w Brwinowie.

Porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Adrianna Olczak