Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 25 kwietnia 2022 r. o godz. 18:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Funkcjonowanie sportu gminnego oraz klubów sportowych. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na propagowanie sportu.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska