Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 18:30, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany uchwały Nr XLII.506.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2022-2034 (RM0006.589.2022);
3.2. zmian w uchwale budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. (RM0006.588.2022);
3.3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w formie dotacji celowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+ 431 do km 14+ 542 w Otrębusach na terenie gminy Brwinów) (RM0006.590.2022);
3.4. nadania nazwy drodze, położonej w miejscowości Krosna-Wieś gmina Brwinów (Deszczowa) (RM0006.591.2022);
3.5. nadania nazw drogom, położonym w miejscowościach Krosna-Wieś i Krosna-Parcela, gmina Brwinów (Gwiaździsta i Urocza) (RM0006.592.2022);
3.6. zmieniająca uchwałę NR XVI/116/07 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Krosna-Wieś, Krosna-Parcela i Biskupice (RM0006.593.2022).

4. Zamknięcie sesji.


P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.588.2022

588a
Rozmiar: 186.88 kb
pdf

RM0006.588.2022 - zał 2

588z2
Rozmiar: 107.25 kb
pdf

RM0006.588.2022 - zał 3

588z3
Rozmiar: 851.38 kb
pdf

RM0006.588.2022 - zał 4

588z4
Rozmiar: 142.34 kb
pdf

RM0006.588.2022 - zał 5

588z5
Rozmiar: 118.63 kb
pdf

RM0006.588.2022 - zał 6

588z6
Rozmiar: 145.08 kb
pdf

RM0006.589.2022

589
Rozmiar: 139.00 kb
pdf

RM0006.589.2022 - zał 1

589z1
Rozmiar: 686.89 kb
pdf

RM0006.589.2022 - zał 2

589z2
Rozmiar: 621.44 kb
pdf

RM0006.590.2022

590
Rozmiar: 129.38 kb
pdf

RM0006.591.2022

591
Rozmiar: 179.06 kb
pdf

RM0006.592.2022

592
Rozmiar: 212.21 kb
pdf

RM0006.593.2022

593
Rozmiar: 216.09 kb