Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 30 marca 2022 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie wyników działalności spółki wodnej, jej bieżące działania i plany na rok 2022.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak