Zapraszam na XLVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 1700 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zainteresowanych obradami mieszkańców zachęcamy do pozostania w domu i śledzenia obrad on-line poprzez stronę bip.brwinow.pl w zakładce „Transmisja z sesji”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1. zmiany uchwały nr XLII.506.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2022-2034 (RM0006.581.2022);
5.2. zmian w uchwale budżetowej nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. (RM0006.582.2022);
5.3. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brwinowie i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Brwinów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (RM0006.576.2022);
5.4. przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji gminy Brwinów do roku 2027 (RM0006.575.2022);
5.5. przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Domaniew gmina Brwinów (RM0006.574.2022);
5.6. zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2030 dotyczącego gminy Brwinów" (RM0006.577.2022); 
5.7. udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu i lokalizacji urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą, budową i montażem radarowego wyświetlacza prędkości (RM0006.578.2022);
5.8. upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa zespołu sportowego przy Szkole Podstawowej w Otrębusach" w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej", edycja 2022 (RM0006.579.2022);
5.9. przyjęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów (RM0006.580.2022);
5.10. zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie i nadania statutu (RM0006.583.2022).

6. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki