Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak