Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 23 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak