Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 roku (czwartek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1. zmiany uchwały Nr XLII.506.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2022-2034 (RM0006.568.2022);
5.2. zmian w uchwale budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. (RM0006.569.2022);
5.3. wyrażenia zgody na zamianę i nabycie nieruchomości, położonych w obrębie 17 Parzniew, gmina Brwinów (RM0006.563.2022);
5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia “Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego” (RM0006.559.2022);
5.5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2022 (RM0006.564.2022);
5.6. zawieszenia do 31 grudnia 2022 roku realizacji i finansowania programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2019-2023 (RM0006.566.2022);
5.7. przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Brwinowie na 2022 rok (RM0006.565.2022);
5.8. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Brwinowie na I półrocze 2022 roku (RM0006.567.2022);
5.9. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brwinowie i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Brwinów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (RM0006.570.2022).

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki