brwinowNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) – na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 lutego 2022 r. oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 roku (środa) o godz. 18:30, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  3.1 upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2022” dla zadania pn: „Modernizacja Zespołu Boisk przy ZSO w Brwinowie” (RM0006.560.2022);
  3.2 upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w naborze wniosków ogłoszonym w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (RM0006.561.2022);
  3.3 upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w naborze wniosków ogłoszonym w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (RM0006.562.2022);
  3.4 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Brwinów za udział
  w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (RM0006.558.2022);
 4. Zamknięcie sesji.