Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 22 lutego 2022 r. o godzinie 17:30, w trybie zdalnym.


Porządek obrad :


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zaopiniowanie planu pracy komisji na rok 2022
4. Zaopiniowanie projektów uchwał
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Adrianna Olczak