Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godzinie 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska na rok 2022.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak