Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. .Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak