Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godzinie 17:15, w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
4. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Adrianna Olczak