Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 18.00 w trybie zdalnym.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy mieszkańców.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski .
6. Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak