Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 22 listopada 2021 r. o godz. 18.30 w Świetlicy w Kaniach Kanie ul.Piłsudskiego 55

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Bieżące funkcjonowanie świetlicy.
4. Omówienie i dyskusja na temat informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Brwinów w roku szkolnym 2020/2021.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska