XL sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XXX.324.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2021-2028 (RM0006.502.2021);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XXX.325.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 r. (RM0006.503.2021);
  • rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Parzniew dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 r. (RM0006.500.2021);
  • rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Żółwin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 r. (RM0006.501.2021);
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (RM0006.497.2021);
  • udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, gmina Brwinów (RM0006.494.2021);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu i lokalizacji urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą, budową i montażem radarowego wyświetlacza prędkości (RM0006.496.2021);
  • przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych
   i chodników leżących w granicach administracyjnych gminy Brwinów w sezonie zimowym 2021/2022 (RM0006.493.2021); 
 • przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2022 (RM0006.498.2021);
 • nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów gmina Brwinów (Kazimierza Michałowskiego) (RM0006.499.2021);
 • przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz członka Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów (RM0006.495.2021);
 • rozpoznania skargi na działania Burmistrza Gminy Brwinów (RM0006.504.2021);
 • rozpoznania skargi oraz wniosku dot. działań Burmistrza Gminy Brwinów mających zapewnić dostawy wody do sołectw: Owczarnia, Terenia i Żółwin (RM0006.505.2021).
 1. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie sesji.