Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 19 października 2021 r. o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Adrianna Olczak