Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja na temat planów rozwojowych szkoły w najbliższych latach budżetowych.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska