Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godzinie 18:30, w trybie zdalnym.


Porządek obrad :


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Omówienie sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020"
4. Zaopiniowanie projektów uchwał
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Adrianna Olczak