Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 maja 2021 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
    2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
    3. Przyjęcie opinii do przedłożonego przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów
    4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
    5. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 

/-/ Maciej Żukowski