Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 25 maja 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Analiza wykonania budżetu za rok 2020 obejmująca zainteresowania komisji i wydania opinii.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak