Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 20 maja 2021 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum .

2. Przedstawienie porządku obrad .

3. Sprawozdanie z wydatków na utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu gminy Brwinów za rok 2020 oraz działania bieżące w roku 2021 .

4. Sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok przez Straż Miejską oraz działania bieżące w roku 2021 .

5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok2020 oraz ocena zasobów .

6.Sprawy wniesione i wolne wnioski .

7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak