Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 24 maja 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie Przedszkola nr 3 w Brwinowie przy ul. Słonecznej.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Bieżące funkcjonowanie Przedszkola nr 3 w Brwinowie.
4. Analiza sprawozdania finansowego za rok 2020 jednostek budżetowych będących w zakresie działania komisji.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska