Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Omówienie i zaopiniowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brwinów na lata 2021-2026 "
4. Zaopiniowanie projektów uchwał
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak