Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 23 marca 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. Omówienie i zaopiniowanie „Programu ochrony środowiska dla gminy Brwinów na lata 2021-2030”.
  4. Informacje o stanie ochrony przyrody na terenie gminy Brwinów. Ochrona zieleni, ocena postepowań w wydawaniu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak