Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki    

     Komunalnej  i Finansów

  /-/ Grzegorz Matysiak